نظر دهيد!

بخش نوشته‌ها را كه راه انداخته بودم
جايي براي ارسال نظر مخاطبان نداشت
اخيراً دستي در طراحي آن بردم
و جعبه‌اي اضافه كردماكنون هنگامي كه يك مطلب را دانلود نموديد
از اين بخش
مطالعه يا استفاده
مي‌توانيد نظر مثبت يا منفي خود را بيان فرماييد
دو خاصيت دارد؛
نخست براي نگارنده
تا پند گيرد و كارهاي آتي را بهتر نمايد
و ديگر
مر خوانندگان را
تا با نظر به نظر شما بتوانند بهتر تصميم بگيرند
در تشخيص مفيد بودن يا نبودن يك مطلب

تشكر


منبع این نوشته : منبع